คณาจารย์

ผศ. กรรณ เกตุเวช

ประธานหลักสูตรฯ

ผศ. ดร. ปรัชญา คัมภิรานนท์

อาจารย์

อาจารย์ปรฉัตร ศรีสุข

อาจารย์

รศ. ดร. อัษฎา โปราณานนท์

อาจารย์

อาจารย์ปราง ศิลปกิจ

อาจารย์

อาจารย์ศักรินทร์ สุทธิสาร

อาจารย์

ผศ. จรัลศักดิ์ ลอยมี

อาจารย์

อาจารย์ณัฏฐ์ บวรพัฒน์นนท์

อาจารย์

อาจารย์ณัฐพล นุกูลคาม

อาจารย์