CREATIVEPHOTO

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

กิจกรรมทางสาขาวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสำหรับนักศึกษา

ผลงานและการประกวดของนักศึกษา

CreativePhoto Thesis Exhibition

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 94 4819