Creative Photo Team

Finearts CMU 16 11 20222975 scaled e1671522740227

อาจารย์ ดร.ปราง ศิลปกิจ
ประธานหลักสูตรฯ

Finearts CMU 16 11 20220199 scaled e1671522611758

ผศ.กรรณ เกตุเวช
อาจารย์

25651115 ผู้บริหารคณะ7295 scaled e1671522643849

รศ.ดร.อัษฎา โปราณานนท์
อาจารย์

Finearts CMU 16 11 20228273 scaled e1671522679854

ผศ.จรัลศักดิ์ ลอยมี
อาจารย์

จนท.29 05 230677 scaled e1698913093777

ผศ.ดร.ปรัชญา คัมภิรานนท์
อาจารย์

จนท.29 05 230754 copy scaled e1698912919121

อาจารย์กิตติ บวรพัฒน์นนท์
อาจารย์

Finearts CMU 16 11 20222901 scaled e1671522842415

อาจารย์ ดร.ณัฐพล นุกูลคาม
อาจารย์

จนท.29 05 230701 scaled e1698913162125

อาจารย์ศักรินทร์ สุทธิสาร
อาจารย์

Finearts CMU 16 11 20225107 scaled e1671522775686

อาจารย์ปรฉัตร ศรีสุข
อาจารย์

Finearts CMU 16 11 20228302 scaled e1671522938350

คุณศราภา ปวนกาศ
นักช่างศิลป์

Finearts CMU 16 11 20228340 scaled e1671522994425

คุณลัดดา ชุ่มใจ
นักจัดการงานทั่วไป

Finearts CMU 16 11 20222880 scaled e1671523068106

คุณศุภชัย เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไป

Finearts CMU 16 11 20223013 copy scaled e1671523196115

คุณธีร์นวัช โทพิลา
นักจัดการงานทั่วไป