การอบรม STUDIO LIGHTING basic ครั้งที่ 3
การอบรม STUDIO LIGHTING basic ครั้งที่ 3
กิจกรรม PHOTO ART STARTER CAMP 2018
กิจกรรม PHOTO ART STARTER CAMP 2018

CREATIVE PHOTOGRAPHY

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

เรามีหลักสูตรที่เปิดกว้างและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในทุกด้านของการถ่ายภาพ

Who We Are

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ เหมาะสําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการถ่ายภาพ จุดเด่นคือเน้นการเรียนการสอนที่ผสมผสาน ทั้งทางด้าน แนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ ความคิดสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจําผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพหลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพเน้นยํ้าถึงความสําคัญในการเรียนรู้ที่จะตื่นตัวในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 อยู่ตลอดเวลา และเน้นให้เกิดการแสดงออกส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลางนักศึกษาสามารถเรียนรู้จริง คิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ สามารถนําความรู้และความสามารถทางศิลปะการถ่ายภาพทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถชี้แนะ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจ
 ต่อสังคมและเป็น ผู้สื่อสารที่ดีในทางศิลปะภาพถ่าย

FEATURED VI​D​EO​​​​​

GET SOCIAL WITH US