CREATIVEPHOTO

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

กิจกรรมทางสาขาวิชา

กิจกรรม 5
กิจกรรม Starter Camp 2022 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม 4
Photo Walk in CMU
กิจกรรมพาน้องๆ ปี 1 เดินไป ถ่ายไปใน มช.
กิจกรรม 3

พี่ปี 2 โฟโต้ 13 ถ่ายรูปโปรไฟล์

กิจกรรม 2

น้องปี 1 โฟโต้14 ถ่ายรูปโปรไฟล์

กิจกรรม 1

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์พบปะนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรรณ เกตุเวช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรรณ เกตุเวชอาจารย์ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรรณ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานและการประกวดของนักศึกษา

CreativePhoto Thesis Exhibition

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 94 4819