CREATIVEPHOTO

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

กิจกรรมทางสาขาวิชา

กิจกรรม 13
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ลงพื้นที่ เพื่อถ่ายภาพและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนใน “โครงการช่างภาพจิตอาสาบริการชุมชน กิจกรรมสื่อชุมชน ณ บ้านแม่แมะ – บ้านแม่คองซ้าย – เมืองคอง พื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรม 12
ทริปถ่ายภาพของนักศึกษาชั้นปี 1 บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565
กิจกรรม 11
โครงการช่างภาพจิตอาสาบริการชุมชน กิจกรรมสื่อชุมชน ณ อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรม 10
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาถ่ายภาพ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 28-30 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 114313 LANDSCAPE PHOTOGRAPHY
กิจกรรม 9
เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และมุมมองเชิงวิชาการด้านการถ่ายภาพ
กิจกรรม 8
นักศึกษาสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ
กิจกรรม 7
นศ.ชั้นปี 1 ทดลองประดิษฐ์กล้องรูเข็ม และอัดภาพขาวดำจากกล้องรูเข็ม
กิจกรรม 6
คณาจารย์พบปะพูดคุยกับนักศึกษาโฟโต้ทั้ง 4 ชั้นปี
กิจกรรม 5
กิจกรรม Starter Camp 2022 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม 4
Photo Walk in CMU
กิจกรรมพาน้องๆ ปี 1 เดินไป ถ่ายไปใน มช.
กิจกรรม 3

พี่ปี 2 โฟโต้ 13 ถ่ายรูปโปรไฟล์

กิจกรรม 2

น้องปี 1 โฟโต้14 ถ่ายรูปโปรไฟล์

กิจกรรม 1

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์พบปะนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2565

ผลงานและการประกวดของนักศึกษา

CreativePhoto Thesis Exhibition

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 94 4819